Innowacyjny program edukacyjny

Rozmiar tekstu:
NGO Liga ULOTKA

Piknik edukacyjno-zdrowotny

Rozmiar tekstu:

W dniu 04.09.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrazowie odbył się piknik edukacyjno-zdrowotny w ramach projektu „Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników JST z terenu gminy Obrazów” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałanie 8.2.1. Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej.

 Na wydarzeniu promowano zdrowy styl życia, zorganizowano strefę zdrowia (m.ni. aerobik; zawody/konkursy sportowe; pomiary ciśnienia tętniczego krwi, EKG,BMI; rozmowy nt. problemu palenia tytoniu w miejscach publicznych i biernego palenia, prawidłowego odżywiania, znaczenia aktywności fizycznej w zachowaniu prawidłowej masy ciała zarówno u dzieci jak i dorosłych) oraz strefę rekreacyjną/zabaw dla dzieci i dorosłych.

Projekt realizowany jest przez Human Body Damian Żuchowski w partnerstwie z Horyzonty Biznesu Monika Strus-Bilska.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Rozmiar tekstu:

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, PFR oraz PFR Portal PPK
zapraszają na konferencję
„PPK blisko Ciebie”,
dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
Kielce, 18.09.2020 godz. 11:00
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Szczególnie serdecznie zapraszamy reprezentantów firm (właścicieli, kadrę zarządzającą, przedstawicieli działów HR i finansowych), a także media oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką PPK.
Konferencja realizowana jest przez PFR oraz PFR Portal PPK we współpracy z Wojewodą. Spotkanie obejmuje prezentację najważniejszych założeń Ustawy o PPK, omówienie zasad wdrożenia programu, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń pracodawców. W planie spotkania przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje z Ekspertami Regionalnymi PPK oraz na sesję pytań i odpowiedzi.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie.
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 konferencje będą prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Przed rejestracją na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, które znajdują się tutaj.

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Rozmiar tekstu:

armir_logoOd 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

a)           3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy
i nie więcej niż 24 miesiące lub

b)           3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

c)            10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

d)           5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

e)           1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń,
które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

-        oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
 2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

a)           kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

b)           gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

c)            indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

-        oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

 1. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

a)           szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

b)           tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć
7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Rozmiar tekstu:
STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327).
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713).
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507).
 4. Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Obrazów.
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE
 
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Obrazowie w terminie nieprzekraczalnym:
- dla uczniów szkół do 15 września 2020 r.
- dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r.
 
 
OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)).
 
Stypendium szkolne nie przysługuje:
 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Obrazów,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych                  i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa        w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 
 
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
 
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).
 
Do wniosku dołączyć należy:
-      zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia za miesiąc sierpień 2020 r.;
-      kserokopię decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy;
-        zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa
do   zasiłku) z miesiąca sierpnia 2020 r.;
-      zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych za miesiąc sierpień 2020 r.;
-      wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
-      zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz dowód opłacenia składek w KRUS (kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa i wysokości dochodu na jedną osobę);
-      decyzję ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej, odcinek renty / emerytury lub oświadczenie
o wysokości otrzymywanych świadczeń;
-      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
-      oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
-      oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
-      inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.
 
DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
 
Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
-        nazwę wystawcy,
-        datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne,
-        numer dokumentu,
-        imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
-        pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.
 
Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.
 
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

KATALOG WYDATKÓW

REGULAMIN

 
29
września 2020 Imieniny obchodzą:
Michalina, Michał, Rafał
Interaktywny przewodnik Interaktywny przewodnikWirtualna wycieczkaPytania do wójtaDruki do pobraniaTwój dzielnicowyInformator SMSGeo System

Gościmy

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.

11.gifamazonki.pngepuap1.pngesw.giflogo_fazka.jpglogo_lgd.jpgos.jpgsisms.jpgwrota-logo-big.jpg

Urząd Gminy Obrazów

27-641 Obrazów, Obrazów 84

Pokaż na mapie

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piatek: 7.30 - 15.30

 

 

Kontakt:

tel. (15) 836 51 62

fax. (15) 836 55 51

sekretariat@obrazow.pl