STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Rozmiar tekstu:
STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327).
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713).
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507).
 4. Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Obrazów.
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE
 
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Obrazowie w terminie nieprzekraczalnym:
- dla uczniów szkół do 15 września 2020 r.
- dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r.
 
 
OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)).
 
Stypendium szkolne nie przysługuje:
 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Obrazów,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych                  i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa        w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 
 
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
 
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).
 
Do wniosku dołączyć należy:
-      zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia za miesiąc sierpień 2020 r.;
-      kserokopię decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy;
-        zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa
do   zasiłku) z miesiąca sierpnia 2020 r.;
-      zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych za miesiąc sierpień 2020 r.;
-      wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
-      zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz dowód opłacenia składek w KRUS (kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa i wysokości dochodu na jedną osobę);
-      decyzję ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej, odcinek renty / emerytury lub oświadczenie
o wysokości otrzymywanych świadczeń;
-      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
-      oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
-      oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
-      inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.
 
DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
 
Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
-        nazwę wystawcy,
-        datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne,
-        numer dokumentu,
-        imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
-        pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.
 
Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.
 
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE

KATALOG WYDATKÓW

REGULAMIN

 
29
września 2020 Imieniny obchodzą:
Michalina, Michał, Rafał
Interaktywny przewodnik Interaktywny przewodnikWirtualna wycieczkaPytania do wójtaDruki do pobraniaTwój dzielnicowyInformator SMSGeo System

Gościmy

Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.

11.gifamazonki.pngepuap1.pngesw.giflogo_fazka.jpglogo_lgd.jpgos.jpgsisms.jpgwrota-logo-big.jpg

Urząd Gminy Obrazów

27-641 Obrazów, Obrazów 84

Pokaż na mapie

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piatek: 7.30 - 15.30

 

 

Kontakt:

tel. (15) 836 51 62

fax. (15) 836 55 51

sekretariat@obrazow.pl