Podsumowanie inwestycji wykonanych w 2017 roku

Rozmiar tekstu:

 Infrastruktura drogowa:

Wykonanie na drogach oraz placach gminnych podbudowy z kruszywa naturalnego oraz łamanego na łącznej długości 9500 m. Wartość wykonanych prac wyniosła 304.128,77 zł brutto.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrazów od km 0+000 do km 0+544. Wartość zadania 156.618,85 zł, w tym 101.143,00 zł dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Remont drogi gminnej nr 002496T Bilcza – Jugoszów (działki o nr ewid. 306, 316, 307 położone w miejscowości Bilcza) od km 0+719 do km 1+849. Wartość zadania 277.513,71 zł brutto, w tym 149.000,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

 Remont drogi gminnej nr 002500T Jugoszów – Smyków (działka o nr ewid. 105 położona w miejscowości Jugoszów, działka o nr. ewid. 586 położona w miejscowości Świątniki) od km 0+400 do km 2+348.

Wartość zadania 468.907,61 zł brutto, w tym 200.000,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi gminnej Rożki – Komorna (działka o nr ewid. 259 położona w miejscowości Rożki, działka o nr ewid. 174 położona w miejscowości Komorna) od km 0+000 do km 0+963.

Wartość zadania 328.684,91 zł brutto, w tym 179.000,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 10.000,00 zł dofinansowania ze środków funduszu sołeckiego
msc. Rożki.

 

Remont drogi Świątniki II - Świątniki II w miejscowości Świątniki (działki o nr ewid. 549/4, 546 położone w msc. Świątniki) od km 0+390 do km 1+271.

Wartość zadania 251621,47 zł brutto w tym 78 000,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi gminnej nr 002487T Węgrce – Kunwie (działki o nr ewid. 236, 237 położone
w msc. Węgrce) od km 0+550 do km 0+810.

Wartość zadania 135.207,75 zł brutto, w tym 104.000,00 zł dofinansowania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Remont drogi gminnej (działka o nr ewid. 438/1 położona w miejscowości Głazów) od km 0+000                                          do km 0+095. Wartość wykonanych prac wyniosła 36.872,71 zł brutto.

Wyznaczenie geodezyjne granic działki gminnej o nr ewid. 119 położonej w miejscowości Wierzbiny. Koszt zleconych prac wyniósł 2.200,00 zł brutto.

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej za pomocą emulsji i grysów. Koszt zleconych prac wyniósł 24.354,00 zł brutto.

Wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych na terenie sołectwa Lenarczyce wraz z opracowaniem projektu zmiany organizacji ruchu.  Wartość wykonanych prac wyniosła 7.105,10 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego 6.004,41 zł brutto.

 

Wykonanie czterech progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowości Chwałki wraz z opracowaniem projektu zmiany organizacji ruchu. Wartość wykonanych prac wyniosła 8.799,48 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego 6.984,00 zł brutto.

 

Wykonanie bariery energochłonnej na długości 25 m wzdłuż drogi gminnej w msc. Dębiany. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.280,00 zł brutto.

Wykonanie chodnika na długości 250,00 m w ciągu drogi gminnej do Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w msc Świątniki. Wartość wykonanych prac wyniosła 31212,19 zł brutto. Prace wykonywali pracownicy ZGK w Obrazowie.

Montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 0738T w msc. Głazów.

Wartość wykonanych prac wyniosła 3382,50 zł brutto.

 

Mienie komunalne:

Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej położonej w Bilczy. Wartość wykonanych prac wyniosła 48.897,11 zł brutto.

Docieplenie ścian budynku Urzędu Gminy. Wartość wykonanych prac wyniosła 42.600,00 zł brutto.

Wykonanie umocnienia brzegów zbiornika wodnego położonego na działce gminnej o nr. ewid. 182/4 w miejscowości Obrazów wraz z robotami towarzyszącymi. Wartość wykonanych prac wyniosła 61.830,75 zł brutto.

Budowa altanki drewnianej o wymiarach 5 m x 5 m wraz z wyposażeniem oraz posadzką z kostki brukowej w miejscowości Chwałki. Zadanie w kwocie 18.491,08 zł brutto zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego msc. Chwałki.

Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Węgrce Panieńskie.

Wartość wykonanych prac wyniosła 50.724,71 zł brutto.

 

Wykonanie nadbudowy więźby dachowej na istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany. Wartość wykonanych prac wyniosła 84.869,64 zł brutto.

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynkach świetlicy wiejskiej w miejscowościach Bilcza, Dębiany oraz w budynku Urzędu Gminy. Wartość wykonanych prac wyniosła 9.652,31 zł brutto.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątniki. Wartość wykonanych prac wyniosła 48.500,00  zł brutto.

Wykonanie piłkochwytów przy boisku sportowym w miejscowości Świątniki. Wartość wykonanych prac wyniosła 17.183,35 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Świątniki 6.000,00 zł brutto.

Profilowanie oraz umocnienie skarpy przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary. Wartość wykonanych prac wyniosła 5.840,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego 5.439,28 zł brutto.  

Wykonanie centralnego ogrzewania w  pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w miejscowości Żurawica. Wartość wykonanych prac wyniosła 19.273,90 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Żurawica 15.000,00 zł brutto. 

Budowa siłowni zewnętrznej przed budynkiem świetlicy wiejskiej położonej w msc. Kleczanów. Wartość zadania 12.158,00 zł brutto, w tym 7.550,00 zł dofinansowania w  ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” na rok 2017.

Budowa zadaszenia pod zabytkowy wóz strażacki w msc. Węgrce Panieńskie. Wartość wykonanych prac wyniosła 7.900,00 zł brutto.

Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorna.

Wartość wykonanych prac wyniosła 14.559,24 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Komorna 3.000,00 zł brutto.

 

Odmulenie zbiornika w miejscowości Komorna wraz z robotami towarzyszącymi.Wartość wykonanych prac wyniosła 27.060,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Komorna 2.000,00 zł brutto.

 

Odmulenie zbiornika w miejscowości Święcica.

Wartość wykonanych prac wyniosła 40.282,50 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Święcica 13.000,00 zł brutto.

 

Budowa stawu zasilanego wodami gruntowymi o powierzchni do 500 mkw. oraz głębokości 2 m w miejscowości Obrazów. Wartość wykonanych prac wyniosła 11.439,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Obrazów 5.000,00 zł brutto.

 

Wbudowanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe z laminatu poliestrowo – szklanego przy budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Głazów. Wartość wykonanych prac wyniosła 8.500,00 zł brutto.

 

Wykonanie oraz montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji na terenie sołectwa Bilcza, Dębiany, Jugoszów, Komorna, Malice, Piekary, Świątniki, Wierzbiny, Zdanów, Żurawica oraz Chwałki.

Wartość wykonanych prac wyniosła 18.225,10 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszy sołeckich 16.655,00 zł brutto.

 

Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kleczanów, Węgrce Panieńskie, Sucharzów, Bilcza, Komorna, Głazów, Rożki, Lenarczyce, Malice, Zdanów, Wierzbiny oraz oświetlenie placu rekreacyjnego na działce o nr. ewid. 263, położonej w miejscowości Bilcza.

Wartość wykonanych prac wyniosła 147.937,93 zł brutto.

 

Wykonanie hydroizolacji jednej ze ścian fundamentu oraz wykonanie opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej w msc. Żurawica.

Wartość wykonanych prac wyniosła 4.800,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Żurawica 2.405,77 zł brutto.

 

Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz remont dwóch pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Lenarczyce. Wartość wykonanych prac wyniosła 14.999,99 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Lenarczyce 12.000,00 zł brutto.

 

Wykonanie 17 szt. krzyży drewnianych wraz z ich ustawieniem na kwaterach znajdujących się na cmentarzu wojennym z I wojny światowej w msc. Rożki. Wartość wykonanych prac wyniosła 12.993,90 zł brutto, w tym 8.000,00 zł dofinansowania od Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Wykonanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich drewnianej kapliczki nasłupowej z figurą św. Franciszka w Głazowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 10.000,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego msc. Głazów 7.000,00 zł brutto.

 

Pozyskane dofinansowania:

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, gmina przebudowała drogę gminną w Obrazowie, od km 0+000 do km 0+544. Pozyskana kwota dofinasowania to 101 tys. 143 zł.

Otrzymano promesy od Wojewody Świętokrzyskiego – P. Agaty Wojtyszek na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi Bilcza – Jugoszów, Jugoszów – Smyków, Rożki – Komorna, Świątniki II- Świątniki II, Węgrce – Kunwie na łączną kwotę 710 tys. zł. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 1.461.935,45 zł. W ramach pozyskanych środków zostało wyremontowane łącznie 5,182 km dróg gminnych.

Otrzymano dofinansowanie na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Kleczanów w  ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” na rok 2017. Kwota dofinasowania 7.550,00 zł.

Gmina  uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 18 866,74 zł, na którą składają się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 7 768,66 zł., tj. – 35% kosztów kwalifikowanych zadania, oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 11.098,08 zł., tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Usunięto z terenu Gminy Obrazów 80 ton wyrobów zawierających azbest.

Zawarto umowę na łączną kwotę 22.196,16zł. z czego otrzymano dotację w kwocie 18.866,74zł.

 

Wnioski złożone:

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie zdegradowanego terenu na amfiteatr i infrastrukturę kulturalną,

- dobudowa do budynku OSP pomieszczeń na magazyny dla Instytucji kultury,

- modernizacja drogi powiatowej położonej w miejscowości Obrazów,

- modernizacja dróg gminnych położonych w miejscowości Obrazów,

- renowacja figury Świętego Jana i obniżenie terenu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- rozbudowa monitoringu w centrum miejscowości Obrazów,

- montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej na terenie rewitalizacji,

- budowa parkingów ogólnodostępnych na terenie rewitalizacji,

- przebudowa budynku tzw. przechowalni przy Zespole Szkół w Obrazowie na cele edukacyjne,

montaż paneli fotowoltaicznych na Zespole Szkół w Obrazowie,

- adaptacja zdegradowanego terenu przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie  na cele rekreacyjne,

- zagospodarowanie przestrzeni za stawem na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne,

- termomodernizacja, adaptacja pomieszczeń na potrzeby agroturystyki budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz powstanie parkingu ogólnodostępnego w centrum Obrazowa.

Wartość ogółem projektu wynosi ponad 4,2 mln zł, z czego planowana kwota dofinasowania to ponad 3,3 mln zł

Gmina w partnerstwie z Gminą Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice oraz Waśniów złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe. Zadanie dotyczy montażu instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych wytwarzających energię na potrzeby budynków mieszkalnych.

Wartość projektu dla Gminy Obrazów wynosi ponad 3,9 mln zł  z czego planowane dofinansowanie prawie 2,2 mln zł.

Złożono wniosek na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach Osi Priorytetowej 3 - Efektywna
i zielona energia, Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne oraz obowiązującymi przepisami. Złożony wniosek obejmuję wymianę 815 punktów świetlnych na lampy energooszczędne.  

Wartość projektu wynosi 1.742.407,15 zł w tym dofinansowanie 1.481.046,08 zł.

 

Gmina Obrazów wspólnie z gminami Ożarów, Klimontów i Łagów złożyła wniosek o dofinansowanie pn. „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”  w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” ( w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia).

Wniosek ma za zadanie pozyskać środki na e-usługi w obszarach podatków, planowania przestrzennego, rady gminy, edukacji.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli Gminie Obrazów na usprawnienie obsługi mieszkańców, którzy będą chcieli załatwić sprawę w urzędzie drogą elektroniczną, jak np. zapłacenie podatku, uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Gmina Obrazów jest Liderem projektu.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 3 165 904,69 zł w tym dla Gminy Obrazów 723 695,10 zł.

 

Podpisane umowy o dofinansowanie:

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Święcica oraz Wierzbiny, wymianę odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach Węgrce Panieńskie, Komorna oraz na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Świątnikach w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 2.321.344,81 zł w tym dofinansowanie 987.355,00 zł

Galeria zdjęć >>>>

 
18
lipca 2018 Imieniny obchodzą:
Kamil, Robert, Szymon
Interaktywny przewodnik Interaktywny przewodnikWirtualna wycieczkaPytania do wójtaDruki do pobraniaTwój dzielnicowyInformator SMSGeo System

Gościmy

Odwiedza nas 260 gości oraz 0 użytkowników.

11.gifamazonki.pngepuap1.pngesw.giflogo_fazka.jpglogo_lgd.jpgos.jpgsisms.jpgwrota-logo-big.jpg

Urząd Gminy Obrazów

27-641 Obrazów, Obrazów 84

Pokaż na mapie

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piatek: 7.30 - 15.30

 

 

Kontakt:

tel. (15) 836 51 62

fax. (15) 836 55 51

sekretariat@obrazow.pl