"Moja Firma - Moja Przyszłość"

Rozmiar tekstu:

Projekt „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach  w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020,

 Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy,

 Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych –(dotacje)- OSI- (projekty konkursowe) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 PARTNER:

 Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

 Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

 CEL GŁÓWNY

 Celem głównym projektu  realizowanego w okresie od 01.10.2017  do 30.09.2019 jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych a także wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy  przez  osoby powyżej 29 roku życia- osoby bezrobotne, poszukujące pracy(pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzące z rolnictwa, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

 Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

 TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

 Wartość projektu partnerskiego: 1 999 488,00 zł

 DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

 1.Badanie predyspozycji potencjalnych uczestników do prowadzenia działalności

 gospodarczej i ocena pomysłów biznesowych.

 Nabory: I -  grudzień 2017, II- sierpień 2018

 INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – 1 godzina na osobę, mające na celu określenie predyspozycji kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej i zaprezentowanie pomysłu  przez 68 kandydatów, po 34 osoby w każdym naborze,

 2. Szkolenie i doradztwo  z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej- ABC Przedsiębiorczości

 SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 24 godziny dydaktyczne na grupę, 3 dni szkoleniowe. 

  • MODUŁ I - Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej (definicje, zasady podejmowania działalności, formy opodatkowania, ZUS, wypełnianie dokumentacji).
    MODUŁ II - Zasady przygotowywania  i opracowania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy).
  • DORADZTWO INDYWIDUALNE – „MÓJ WŁASNY   BIZNESPLAN” (w tym omówienie projektowych zasad rozliczeń) konsultacje z ekspertem, weryfikacje opracowanych biznesplanów, wprowadzanie korekt. Efektem działania będzie przygotowany w konsultacji z ekspertem biznesplan – dla 60 uczestników po 6 godzin na osobę, dla  30 osób w każdym naborze.

 3.Wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 Nabory: I kwiecień 2018,     II-grudzień 2018

 DOTACJE dla 40  Uczestników  w wysokości maksymalnie 25 000 zł/uczestnika,   po 20 dotacji  w każdym naborze.

  • WSPARCIE POMOSTOWEFINANSOWE :  miesięcznie w wysokości 1800,00 zł/firmę, dla 40 firm przez okres 8 miesięcy (2  Edycje)
  • WSPARCIE POMOSTOWE - DORADCZE po 2 godz./firmę. Realizacja  usługi ściśle związana  ze specyfiką  prowadzonej działalności gospodarczej  i deklarowanymi  potrzebami  danej firmy.

 GRUPA DOCELOWA

 Grupę docelową projektu będzie stanowić 60 osób fizycznych ( 36 K, 24 M) w II Edycjach zamieszkujących tereny gmin wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji Województwa  Świętokrzyskiego (OSI):

 POW. BUSKI – GMINA: GNOJNO, NOWY KORCZYN, PACANÓW, SOLEC-ZDRÓJ, STOPNICA*,

 TUCZĘPY , WIŚLICA

 POW. JĘDRZEJOWSKI- GMINA:  IMIELNO, MAŁOGOSZCZ*, NAGŁOWICE, OKSA, SŁUPIA,

 WODZISŁAW

 POW. KAZIMIERSKI-GMINA: BEJSCE, CZARNOCIN, KAZIMIERZA WIELKA*, OPATOWIEC,

 SKALBMIERZ*

 POW. KIELECKI – GMINA: BODZENTYN*, DALESZYCE*, ŁAGÓW, ŁOPUSZNO, MNIÓW, PIERZCHNICA,

 RAKÓW

 POW.  KONECKI- GMINA: FAŁKÓW, GOWARCZÓW, RADOSZYCE, RUDA MALENICKA,

 SŁUPIA(KONECKA),SMYKÓW, STĄPORKÓW*

 POW. OPATOWSKI  -GMINA: BAĆKOWICE, IWANISKA, LIPNIK, OPATÓW*, SADOWIE, TARŁÓW,

 WOJCIECHOWICE

 POW. OSTROWIECKI – GMINA: BAŁTÓW, BODZECHÓW, ĆMIELÓW*, KUNÓW*, WAŚNIÓW

 POW. PIŃCZOWSKI – GMINA: MICHAŁÓW, ZŁOTA

 POW. SANDOMIERSKI- GMINA: DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA*, ŁONIÓW, OBRAZÓW,

 SAMBORZEC, WILCZYCE

 POW. SKARŻYSKI- GMINA: BLIŻYN

 POW. STARACHOWICKI – GMINA: MIRZEC, WĄCHOCK*

 POW. STASZOWSKI- GMINA OLEŚNICA, OSIEK*, SZYDŁÓW

 POW. WŁOSZCZOWSKI – GMINA :KLUCZEWSKO, MOSKORZEW, RADKÓW, SECEMIN

 * nie dotyczy mieszkańców miejscowości posiadających prawa miejskie

   Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (do projektu  kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

- osoby bezrobotne, poszukujące pracy
(pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiety
• osoby po 50 r. życia
• z niepełnosprawnościami
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane

 - osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowe.

 Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

 Szczegółowe informacje  udziela:
 

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach - Partner Wiodący
ul. Zgodna 2,  tel. 41 274 04 08,  500 103 267

 Zapraszamy do udziału w projekcie.

Załącznik do informacji PDF [1,71 MB]

 
16
stycznia 2018 Imieniny obchodzą:
Marceli, Włodzimierz, Bernard
Interaktywny przewodnik Interaktywny przewodnikWirtualna wycieczkaPytania do wójtaDruki do pobraniaTwój dzielnicowyInformator SMSGeo System

Gościmy

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.

11.gifamazonki.pngepuap1.pngesw.giflogo_fazka.jpglogo_lgd.jpgos.jpgsisms.jpgwrota-logo-big.jpg

Urząd Gminy Obrazów

27-641 Obrazów, Obrazów 84

Pokaż na mapie

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piatek: 7.30 - 15.30

 

 

Kontakt:

tel. (15) 836 51 62

fax. (15) 836 55 51

sekretariat@obrazow.pl